Växthusodling i Finland

Inhemska växthusgrönsaker är rena och färska när de hamnar på konsumentens bord eftersom transportsträckan är kort. Genom att välja inhemska grönsaker förbättrar man dessutom sysselsättningen i Finland.

Grönsaker produceras i allt större mängd. Ett typiskt växthusföretag är ett familjeföretag med ett omkring 3 000 kvm stort växthus. Större företag har mellan 10–100 anställda. Bakom dessa företag står det dessutom en eller flera företagarfamiljer som själva deltar i arbetet.

Antalet växthusodlare har minskat de senaste årtiondena. Små och ineffektiva företag har fått ge vika för större och mer effektiva sådana. Växthusen utnyttjas allt bättre, vilket gör hela produktionen mer effektiv. Odlingssäsongen har förlängts, och åretruntproduktionen har utökats i takt med att efterfrågan har ökat.

Finsk kvalitet

I Europa sker växthusodlingen i konkurrens mellan det dyrare norra Europa och billigare södra Europa. Högre bygg- och lönekostnader och ett större energibehov i norra Europa skapar en ekvation som gör att man inte kan konkurrera prismässigt med den sydliga produktionen.

För att bevara produktionsförutsättningarna i denna konkurrens måste man fokusera på andra saker – inhemska grönsaker vinner på färskhet, renhet och sysselsättningseffekt.

Trots importen har den inhemska produktionen en relativt bra marknadsandel: år 2008 var den 64 procent för tomater och 71 procent för gurka. Under den inhemska huvudskörden har den finska gurkan och tomaten en marknadsandel på över 90 procent.

Mest produceras det tomat och gurka, som representerar mer än 70 procent av hela växthusodlingsbranschen. På tredje plats hamnar krukgrönsaker.

Marknaden bestämmer priset

Odlar- och partipriset på växthusgrönsaker bestäms och varierar dagligen i förhandlingar mellan producenterna och återförsäljarna. Förändringar i utbudet har en snabb och kännbar effekt på odlarpriserna. Priset på till exempel tomat och gurka kan halveras eller fördubblas på en vecka.

Konsumentpriserna brukar följa ändringarna i partipris med en liten fördröjning. Marknadsföringen av de ökande skördemängderna får en extra skjuts av olika erbjudanden. Förpackningarna med inhemska produkter är oftast hjärtbladsmärkta. Odlarens eller förpackarens namn brukar också synas på förpackningsmaterialet.